Statut

STATUT ASOCIATIA DIASPORA GALBEN ALBASTRA

Art. 1 Denumirea
1.1. Asociaţia are denumirea de ASOCIAŢIA DIASPORA GALBEN ALBASTRĂ. Pe cuprinsul întregului Statut ASOCIAŢIA DIASPORA GALBEN ALBASTRĂ se va numi şi Asociaţia. 1.2. Denumirea Asociaţiei este înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi, după caz, codul fiscal şi contul bancar. 1.3. Asociaţia are marcă, respectiv siglă şi sigiliu propriu. Art. 2 Forma juridică În condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, autonomă, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial. Art. 3 Scopul şi obiectivele 3.1. Scopul propus al Asociaţiei îl constituie:
– Stabilirea şi dezvoltarea unei relaţii de comunicare şi colaborare instituţională atât între Asociaţie şi deţinătorul drepturilor necorporale ce ţin de legala si completa utilizare a mărcii Petrolul Ploieşti (ex. denumire, palmares, emblemă, culori, etc.), cât şi între Asociaţie şi alte asociaţii de suporteri având scopuri similare;
– Susţinerea hotarâtă, verticală şi lipsită de compromisuri a echipei fanion a Ploieştiului, Petrolul Ploieşti, prin mobilizarea resurselor morale, umane, financiare, logistice şi mediatice necesare atingerii acestui scop;
– Procurarea şi înzestrarea membrilor Asociaţiei, precum şi ai altor suporteri, cu materiale specifice/promoţionale, cum ar fi: tricouri, şepci, fulare/eşarfe, steaguri, bannere, insigne sau instrumente specifice calităţii de suporter;
– Participarea şi susţinerea echipei de fotbal Petrolul Ploieşti la toate evenimentele sportive pe plan local/naţional/internaţional şi însoţirea acesteia în cât mai multe deplasări;
– Realizarea unui website pe care să fie publicate informaţii legate de activitatea Asociaţiei. De asemenea, vor constitui obiectul acţiunilor de comunicare toate noutăţile, planurile de viitor, chestiunile organizatorice de interes pentru membrii Asociaţiei şi ai galeriei echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, programul competiţiilor la care această echipă participă, ştiri despre echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, inclusiv cu referire la orice alte activităţi sportive desfăşurate la nivelul judeţului Prahova şi mai ales cele sub însemnele Petrolul Ploieşti, interviuri, fotografii şi înregistrări audio/video etc., cu scopul declarat de a promova, în principal, echipa de fotbal Petrolul Ploieşti şi în subsidiar, sportul de masă la nivelul judeţului Prahova;
– Realizarea, în paralel, a unui blog şi/sau a unui forum de discuţii online şi a unei pagini de facebook, prin intermediul cărora membrii Asociaţiei să îşi poată exprima liber opiniile şi gândurile, să transmită mesaje de susţinere şi încurajare, să poarte dialoguri, să laude sau să critice, să îşi exprime bucuriile sau regretele;
2
– Organizarea de întâlniri periodice în vederea dezbaterii şi gestionării situaţiilor intervenite în desfăşurarea activităţii Asociaţiei;
– Organizarea de întâlniri cu sportivi, oameni de sport, jurnalişti, etc. pentru sesiuni de autografe, discuţii, etc.;
– Organizarea de evenimente pentru colectare de fonduri în scopul susţinerii activităţii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, precum şi a oricăror activităţi menite să satisfacă un interes public, cultural, sportiv ori social;
– Publicarea pe site, blog, forum, pagina de facebook etc. şi distribuirea în mediul online a tuturor ştirilor de interes despre echipa de fotbal Petrolul Ploieşti şi performanţele sale;
– Iniţierea şi menţinerea unei colaborări eficiente cu alte organizaţii similare (asociaţii, galerii, instituţii de presă, etc.) dar şi cu instituţii publice, ale administraţiei centrale sau locale (de ex. Federaţia Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal, Direcţia Judeţeană pentru Sport Prahova sau Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova);
– Mijlocirea realizării unei comunicări corecte dinspre echipa de fotbal Petrolul Ploieşti şi/sau sportivii acesteia către suporteri şi marea masă a iubitorilor de sport;
– Editarea şi/sau tipărirea de materiale informative care să reflecte activitatea sportivă a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti sau activitatea Asociaţiei;
– Organizarea de întâlniri publice cu legendele şi/sau performerii care au activat în echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, în special, şi a celor din fotbalul prahovean, în general;
– Organizarea de vizionări de meciuri de fotbal sau alte evenimente sportive;
– Promovarea sportului ploieştean şi prahovean în randul suporterilor cu nevoi speciale;
– Încurajarea, sprijinirea sau organizarea participării la evenimente sportive locale, în colaborare cu asociaţii sau instituţii de profil, a copiilor orfani, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice şi a altor categorii sociale defavorizate;
– Identificarea sportivilor tineri promiţători (tinere talente), care au nevoie de sprijin material pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de pregătire şi participare la competiţii, printr-o sprijinire necondiţionată a acestora, prin acţiuni de caritate dedicate (procurare de echipamente sportive, asigurarea alimentaţiei, medicaţiei şi asistenţei medicale specifice, finanţarea deplasărilor la competiţii etc.);
– Asigurarea, atât cât este posibil, a sprijinului material pentru foşti sportivi sau oameni de sport care au contribuit în mod semnificativ la prestigiul echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, şi care se află în situaţii dificile;
– Vânzarea de spaţiu publicitar pe platformele online ale Asociaţiei (site, blog, forum, newsleter, etc.);
– Asigurarea necesarului de resurse umane, formarea acestora şi valorificarea potenţialului existent în vederea creării cadrului adecvat pentru organizarea şi desfasurarea cu profesionalism a programelor Asociaţiei;
– Atragerea de sponsori pentru echipa de fotbal Petrolul Ploiesti;
– Organizarea de activităţi specifice sportului, în special fotbalului şi sprijinirea oricărei iniţiative în acest sens;
– Organizarea/realizarea oricărei alte activităţi compatibile cu scopul Asociaţiei.
3.2. Obiectivele Asociaţiei sunt urmatoarele:
– Oferirea unei şanse suporterilor petrolişti, din ţară sau din diaspora, să îşi trăiască plenar şi să îşi cultive sentimentul mândriei petroliste, să conserve şi să perpetueze spiritul petrolist într-o atmosferă construită în jurul ideii de fairplay şi implicare socială;
– Respingerea cu hotărâre a violenţei şi discriminării sub orice formă în fotbal, în particular şi în sport, în general;
3
– Promovarea implicării suporterilor în zona decizională, inclusiv în acţionariatul/consiliul de administraţie al echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, conform crezului tuturor suporterilor petrolişti: „Şi eu sunt Petrolul!”;
– Promovarea unui fotbal şi a unei culturi a suporterilor pozitive, construite în jurul valorilor de fairplay şi bună administrare a clubului, pe baza criteriilor de transparenţă, competenţă şi verticalitate, manifestată printr-o mai stransă colaborare conducere-suporteri, pentru binele echipei;
– Promovarea şi sprijinirea activă a juniorilor Petrolului, pentru că ei reprezintă viitorul;
– Promovarea şi sprijinirea activă a constituirii unei baze materiale adecvate unei echipe de fotbal cu ambiţii europene;
– Promovarea şi sprijinirea activă a cunoaşterii şi conservării istoriei Petrolului Ploieşti, pentru că numai studiind cu atenţie şi veneraţie trecutul vom şti să ne definim viitorul;
– Sprijinirea dezvoltării comunităţilor sărace şi/sau defavorizate din Ploieşti şi din Prahova, lucrând direct cu aceste comunităţi, având drept scop atragerea copiilor şi a tinerilor în vederea practicării activităţilor sportive, în general, respectiv a fotbalului, în special;
– Promovarea civismului la toate nivelurile vieţii colectivităţii.
3.3. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor sale, Asociaţia desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:
– Desfăşoară activităţi de lobby şi realizează campanii de promovare şi informare care susţin şi promovează scopurile şi obiectivele Asociaţiei;
– Stabileşte şi dezvoltă legături cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate, care sprijină activitatea sportivă a echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, prin schimb de informaţii şi publicaţii, schimb de experienţă şi transfer tehnologic, prin afiliere sau alte căi de colaborare;
– Informează opinia publică şi autorităţile statului asupra problemelor, dezideratelor şi revendicărilor Asociaţiei;
– Contribuie la cheltuielile destinate realizării coregrafiilor la meciurile pe care le susţine echipa de fotbal Petrolul Ploieşti;
– Acordă ajutoare financiare şi/sau materiale conform scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
– Evaluază şi monitorizează proiecte de dezvoltare comunitară prin iniţiative legate de practicarea sportului în general şi a fotbalului în special;
– Acordă asistenţă persoanelor care fac parte din comunităţi sărace şi/sau defavorizate în vederea participării acestora, în calitate de suporteri, la meciurile echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, prin asigurarea cheltuielilor de deplasare la meciuri şi prin achiziţionarea de bilete şi abonamente la meciurile respective;
– Realizează strângeri de fonduri pentru scopurile şi obiectivele Asociaţiei;
– Se implică în programe de educaţie civică;
– Efectuează sau sprijină realizarea de studii şi lucrări de sinteză, studii documentare, etc., din domeniul fotbalului şi al clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, respectiv desfaşurarea de activităţi de cercetare de profil;
– Dezvoltă baza materială necesară susţinerii activităţilor Asociaţiei;
– Asigură orice alte servicii solicitate de membrii săi, cu respectarea dispoziţiilor legii şi încadrarea în prezentul Statut.
Art. 4 Sediul 4.1. Sediul Asociaţiei este în Ploieşti, str. Bahluiului, nr. 1. 4.2. Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director, în condiţiile legii.
4
Art. 5 Durata 5.1. Asociaţia se constituie pe termen nelimitat. 5.2. Asociaţia are personalitate juridică de la data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecatoriei Ploieşti.
Art.6 Patrimoniul
6.1. Patrimoniul Asociaţiei este format din drepturile şi obligaţiile dobândite în condiţiile legii. 6.2. Asociaţia beneficiază de venituri, conform art. 46, art. 47 si art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare. CAPITOLUL II. Membrii Asociaţiei Art. 7 Calitatea de membru 7.1. Poate deţine calitatea de membru al Asociaţiei orice persoană fizică sau juridică, română sau straină, după caz, ce recunoaşte şi se obligă să respecte prezentul Statut, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, care se obligă să nu prejudicieze interesele Asociaţiei şi care răspunde în faţa celorlalţi membri, în masura în care opiniile, atitudinile sau faptele sale lezează activitatea sau renumele Asociaţiei, precum şi legile statului român. 7.2. Pentru dobândirea calităţii de membru este necesară întocmirea unei cereri scrise către Consiliul Director al Asociaţiei, prin care se solicită aderarea. Consiliul Director analizează cererea de aderare şi face o recomandare de aprobare sau respingere a acesteia, pe care o înaintează Adunării Generale a Asociaţiei, singura în masură să decidă prin vot primirea unui nou membru. 7.3. Calitatea de membru poate fi pierdută fie prin revocarea ei de către Adunarea Generală, fie printr-o retragere voluntară a membrului însuşi, înaintată în scris Consiliului Director. 7.4. Calitatea de membru nu este transmisibilă. 7.5. Nu pot dobândi calitatea de membru al Asociaţiei foştii lucrători sau colaboratori ai Departamentului Securității Statului din perioada comunistă. Art.8. Obligaţiile financiare ale membrului
8.1. La admiterea în Asociaţie, fiecare nou membru va plăti o taxă de aderare, al cărei cuantum este stabilit şi actualizat de către Adunarea Generală.
8.2. După înscrierea în Asociaţie, fiecare membru va plăti o cotizaţie lunară, al cărei cuantum va fi stabilit şi actualizat de către Adunarea Generală.
8.3. Atât taxa de aderare, cât şi cotizaţia lunară a membrilor sunt incluse în Bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea asigurării funcţionării normale a Asociaţiei.
Art. 9 Membrul de onoare
9.1. Membrul de onoare este acel membru care fie a adus servicii deosebite Asociaţiei în realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse, fie este o personalitate care a contribuit de-a lungul vieţii sale la creşterea prestigiului echipei de fotbal Petrolul Ploieşti.
5
9.2. Calitatea de membru de onoare este acordată numai de Adunarea Generală, pe baza unei propuneri înaintată de Consiliul Director. 9.3. Calitatea de membru de onoare nu este transmisibilă. 9.4. Membrul de onoare nu plăteşte taxă de aderare şi cotizaţie lunară şi nu are drept de vot în Adunarea Generală. Art.10 Drepturile membrilor Asociaţiei Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
– Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale Asociaţiei;
– Să participe la Adunarea Generală, să-şi exprime liber părerile în probleme privind activitatea Asociaţiei, respectiv să-şi exercite dreptul de vot;
– Să participe cu drepturi egale la acţiunile Asociaţiei;
– Să fie informaţi şi să acceseze necondiţionat documentele privind activitatea Asociaţiei;
– Să iniţieze, să propună şi să organizeze acţiuni în conformitate cu Statutul, cu aprobarea Consiliului Director şi/sau a Adunării Generale, după caz;
– Să folosească, în mod nediscriminatoriu, baza materială şi logistica Asociaţiei;
– Să beneficieze de acţiunile întreprinse de Asociaţie în folosul membrilor săi;
– Să deţină accesul la informaţiile şi la întregul sistem de servicii, avantaje şi facilităţi pe care le asigură Asociaţia;
– Să fie recompensaţi pentru activitatea depusă, conform hotărârii Adunării Generale;
– Să prezinte propuneri de modificare şi completare a Statutului, precum şi a Regulamentelor, ce trebuie înaintate Consiliului Director şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, dupa caz.
Art.11 Obligaţiile Membrilor Asociaţiei 11.1. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
– Să recunoască şi să respecte Actul constitutiv, Statutul şi Regulamentele Asociaţiei, hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;
– Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
– Să contribuie financiar la susţinerea activităţii şi dezvoltarea Asociaţiei, prin plata unei cotizaţii lunare;
– Să respecte şi să apere imaginea Asociaţiei, ale organelor sale de conducere şi control şi ale oficialilor acesteia;
– Să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi a obiectivelor propuse de Asociaţie;
– Să-şi îndeplinească integral obligaţiile faţă de Asociaţie, la termenele şi in condiţiile stabilite;
– Să apere şi să promoveze interesele Asociaţiei în relaţiile cu autorităţile publice, centrale şi locale, în relaţiile cu persoane juridice şi persoane fizice, precum şi cu alte organizaţii similare, din ţară si din străinătate;
– Să evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a Asociaţiei, şi/sau scopurile şi obiectivele propuse de aceasta;
– Să informeze Consiliul Director, în scris, asupra deciziei de a se retrage din Asociaţie.
11.2. Fiecare membru este responsabil în cazul în care, printr-o acţiune a sa, aduce vreun prejudiciu Asociaţiei.
Art. 12 Retragerea temporară a unui membru
12.1. Retragerea temporară apare la cererea unui membru al Asociaţiei, care din motive personale solicită să îşi restrângă activitatea/implicarea în activităţile Asociaţiei în calitatea de membru (inclusiv
6
de plată a cotizaţiei lunare, dacă este cazul). În cazul în care acesta este şi membru în Consiliul Director, el îşi va pierde automat acestă calitate. Poziţia ramasă liberă în aceste condiţii va fi ocupată prin alegeri organizate la prima Adunare Generală ordinară anuală, sau la o Adunare Generală extraordinară convocată pentru acest scop. Cererea de retragere temporară se face în scris şi este adresată Consiliului Director.
12.2. Retragerea temporară nu poate fi facută pentru mai mult de 12 luni. După scurgerea acestui interval de timp membrul în cauză trebuie să decidă dacă revine la calitatea sa de membru al Asociaţiei sau se retrage din Asociaţie.
Art. 13 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei 13.1. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde într-una din următoarele situaţii: a) Retragere voluntară din Asociaţie înaintată în scris Consiliului Director şi analizată de Adunarea Generală, singura competentă să aprobe cererea de retragere. Membrul retras este obligat să predea legitimaţia de membru, în vederea radierii lui din baza de date a Asociaţiei şi nu mai are dreptul de a folosi, după retragere, sigla şi însemnele Asociaţiei, asociate numelui său; b) Deces; c) Lichidare şi dizolvare a membrului persoană juridică; d) Excludere din Asociaţie, ca urmare a săvârşirii unor fapte ce aduc atingere regulilor şi principiilor directoare. Excluderea se decide de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director; e) Lichidarea şi dizolvarea Asociaţiei. 13.2. Excluderea unui membru se aplică în urmatoarele situaţii:
– Producerea de prejudicii materiale sau morale Asociaţiei, prejudicii care îi afectează, direct sau indirect, imaginea publică;
– Angajarea membrului în activităţi ce contravin prevederilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi a hotărârilor organelor de conducere ale acesteia;
– Angajarea membrului în activităţi contrare legii sau ordinii de drept;
– Expirarea retragerii temporare (dupa un interval de maxim 12 luni) a unui membru care nu mai doreşte să îşi reia calitatea de membru al Asociaţiei – fie depune cerere de retragere voluntară la Consiliul Director, fie nu mai poate fi contactat şi nu mai răspunde la solicitările Asociaţiei;
– Neplata cotizaţiei lunare catre Asociaţie, pentru 12 luni consecutive. În caz de neplată a cotizaţiei, penalităţile se vor aplica în mod progresiv membrului în cauză după cum urmează:
– după 3 luni de neplată a cotizaţiei membrul respectiv primeşte primul avertisment din partea Consiliului Director şi îşi pierde automat dreptul de vot în ceea ce priveşte deciziile din cadrul Asociaţiei, precum şi dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere şi control ale Asociaţiei; – după 6 luni de neplată a cotizaţiei membrul respectiv primeşte al doilea avertisment din partea Consiliului Director şi, pe lângă penalităţile de la primul avertisment, i se va interzice accesul pe Forumul ADGA şi pe platformele online ale Asociaţiei (Facebook, Messenger, WhatsApp), unde se discută activităţile Asociaţiei şi se împărtăşesc opiniile tuturor membrilor; – după 9 luni de neplată a cotizaţiei membrul respectiv primeşte al treilea avertisment de la Consiliul Director şi este suspendat din Asociaţie; – după 12 luni de neplată a cotizaţiei membrul respectiv este propus Adunării Generale de către Consiliul Director pentru a fi exclus din Asociaţie, propunerea fiind votată de Adunarea Generală.
13.3. Penalităţile progresive descrise în paragraful anterior se vor aplica numai dacă membrul în cauză nu poate furniza o justificare rezonabilă pentru neplata cotizaţiei. În situaţia în care un membru
7
al Asociaţiei nu îşi poate plăti obligaţiile financiare din cauze obiective intervenite subit (şomaj, incapacitate de lucru, boală, accident, etc.) Adunarea Generală poate decide ca acesta să nu fie penalizat, ci să fie scutit de plata obligaţiilor financiare pe o perioadă limitată de timp, până la revenirea membrului respectiv din situaţia dificilă avută, în perioada suspendării plăţii obligaţiilor financiare către Asociaţie acesta nemaiavând drept de vot, precum nici dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere şi control ale Asociaţiei, având însă în continuare acces pe Forumul ADGA şi pe platformele online ale Asociaţiei (Facebook, Messenger, WhatsApp) şi putând folosi însemnele ADGA asociate numelui său.
13.4. Modalităţile de dobândire, respectiv de pierdere a calităţii de membru vor fi detaliate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, aprobat de Adunarea Generală.
CAPITOLUL III. Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei
A. Organele de conducere ale Asociaţiei Art. 14 Adunarea Generală 14.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor acesteia. Competenţa Adunării Generale include:
– Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
– Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Bilanţului contabil;
– Aprobarea Raportului anual al Consiliului Director şi Programului pe perioada următoare;
– Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
– Alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori, potrivit legii;
– Înfiinţarea de filiale;
– Modificarea şi completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, precum şi a Regulamentelor;
– Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
– Aprobarea regulilor generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori, conform legii;
– Deciderea cu privire la orice problemă aparută în activitatea Asociaţiei;
– Stabilirea şi actualizarea cuantumului taxei de aderare, respectiv a cotizaţiei lunare;
– Excluderea membrilor;
– Îndeplinirea altor atribuţii prevazute în lege sau în Statut.
14.2. Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director, care îi raportează în mod direct. 14.3. Adunarea Generală poate fi ordinară şi extraordinară. 14.4. Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, în prima jumătate a anului calendaristic, după încheierea anului financiar anterior. Adunarea Generală ordinară de alegeri are loc o dată la patru ani, în vederea alegerii organelor de conducere şi control ale Asociaţiei. 14.5. Convocarea Adunării Generale ordinare anuale se face în scris de către Consiliul Director, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare. Convocarea va cuprinde data, ora şi locul de desfăşurare, precum şi Ordinea de zi a Adunării Generale, cu menţionarea explicită a conţinutului Ordinii de Zi ce urmează a fi dezbatută.
8
Dacă pe Ordinea de zi figurează propuneri de modificare, respectiv de completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, convocarea trebuie sa cuprindă şi textul integral al acestora. Pot fi introduse propuneri şi cereri de modificare, respectiv de completare a Actului constitutiv şi a Statutului în Adunarea Generală şi de către membrii participanţi, cu condiţia ca acestea să fie înregistrate la Secretariatul General al Asociatiei, cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare sedinţa Adunării Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe Ordinea de zi, vor putea fi discutate în cadrul şedinţei Adunării Generale. În cadrul şedinţei Adunării Generale se stabilesc:
– Persoanele care vor întocmi procesul verbal de şedinţă, sau care vor proceda la verificarea acestuia, desemnarea acestor persoane urmând a se face prin votul deschis al membrilor participanţi la adunare;
– Componenţa Comisiei de validare a alegerilor, desemnarea membrilor acesteia urmând a se face prin votul deschis al membrilor participanţi la adunare.
14.6. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând prin hotărârea a minim trei din cei cinci membri ai Consiliului Director. Şedinţa Adunării Generale extraordinare se va desfăşura în mod obligatoriu în termen de 15 zile de la data la care s-a hotărât convocarea acesteia. 14.7. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 14.8. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele Asociaţiei. În lipsa acestuia Adunarea Generală va fi condusă de Vicepreşedinte. În lipsa acestora, Adunarea Generală va fi condusă de Secretarul General sau de unul din Membrii Consiliului Director. 14.9. Toţi membrii Asociaţiei au drept egal de vot. Votul unei persoane care nu poate fi prezentă la Adunarea Generală poate fi exprimat şi prin intermediul unui împuternicit, fie prin procură autentică, fie printr-un mandat sub semnătură privată, înregistrat de Consiliul Director al Asociaţiei, care va verifica atât identitatea membrului Asociaţiei care acordă mandatul, cât şi a celui mandatat. 14.10. Adunarea Generală este statutar constituită şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Dacă nu este prezent numărul minim de membri, Consiliul Director va convoca o altă şedinţă a Adunării Generale. Aceasta nouă şedinţă poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul membrilor săi prezenţi. 14.11. Datorită răspândirii geografice vaste a membrilor Asociaţiei, Adunarea Generală se poate desfăşura printr-o şedinţă ţinută cu ajutorul unei platforme de comunicare on-line (Skype). Art. 15 Consiliul Director 15.1. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi reprezintă Asociaţia în toate actele vieţii sale juridice, conformându-se deciziilor Adunării Generale. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
– Prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioadă anterioară, executarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, Bilanţul contabil, Proiectul noului Buget de venituri şi cheltuieli şi Proiectul programelor Asociaţiei;
– Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
– Iniţiază programe noi, în concordanţă cu scopul Asociaţiei şi asigură resursele financiare pentru acestea;
9
– Asigură conducerea executivă a Asociaţiei între două Adunări Generale.
15.2. Consiliul Director este compus din 5 membri:
– Preşedinte;
– Vicepreşedinte;
– Secretar General;
– 2 Consilieri (Membri ai Consiliului Director).
15.3. Alegerea şi revocarea ulterioară a membrilor Consiliului Director se face prin votul Adunării Generale. Alegerea pe funcţii în Consiliul Director se face numai prin vot, pe baza candidaturilor depuse. 15.4. Consiliul Director se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este necesar. El este statutar constituit şi adoptă hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin trei din cei cinci membri ai săi. Convocarea Consiliului Director se poate face de către oricare dintre membrii Consiliului Director. Datorită răspândirii geografice vaste a membrilor Asociaţiei, şedinţele Comitetului Director se pot desfăşura cu ajutorul unei platforme de comunicare on-line (Skype). 15.5. Actele şi faptele membrilor Consiliului Director sunt actele şi faptele Asociaţiei, în masura în care se încadrează în limita atribuţiilor stipulate în prezentul Statut. 15.6. În cazul în care un membru al Consiliului Director nu este prezent sau nu menţine legătura cu Consiliul Director pe parcursul a trei şedinţe consecutive, acesta îşi pierde automat calitatea. Preşedintele Consiliului Director va convoca Adunarea Generală în termen de maxim 2 luni pentru a fi validat un înlocuitor. 15.7. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor săi prezenţi. În caz de paritate a votului, votul Preşedintelui este hotărâtor. 15.8. Membrul Consiliului Director interesat (profesional, comercial, legal sau în orice alt fel) personal, sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, într-o chestiune supusă deciziei Consiliului Director, trebuie să declare acest lucru şi nu va lua parte la vot. 15.9. La şedintele Consiliului Director poate participa, la cerere şi fără drept de vot, orice alt membru al Asociaţiei. Art. 16 Preşedintele 16.1. Preşedintele Consiliului Director, este Preşedintele Asociaţiei, are funcţie executivă şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, aplicându-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare. 16.2. Preşedintele îşi anunţă candidatura şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, concomitent cu alegerea întregului Consiliu Director. 16.3. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
– Asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliul Director;
– Convoacă şi prezidează lucrările şedinţelor Consiliului Director, la care are un vot;
– Aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
– Aplică strategiile şi politicile de dezvoltare a activităţii Asociaţiei, stabilite de Adunarea Generală;
10
– Aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodăreşti şi de protocol;
– Se îngrijeşte de strângerea cotizaţiilor şi ţine evidenţa acestora;
– Propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Bilanţului contabil;
– Asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a dispoziţiilor prezentului Statut, precum şi a Regulamentelor Asociaţiei.
Art. 17 Vicepreşedintele 17.1. Vicepreşedintele îşi anunţă candidatura şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, concomitent cu alegerea întregului Consiliu Director. 17.2. Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
– Participă activ la sedinţele Consiliului Director, la care are un vot;
– Propune programele şi strategia anuală pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei;
– Pune în practică programele adoptate de către Consiliul Director;
– Coordonează activitatea membrilor Asociaţiei implicaţi în programe distincte;
– Redactează proiectul Raportului anual;
– Este responsabil pentru strângerea de fonduri şi cu redactarea cererilor de finanţare;
– Înlocuieşte Preşedintele, în cazul în care acesta se afla în imposibilitate temporară să îşi exercite atribuţiunile.
Art. 18 Secretarul General 18.1. Secretarul General îşi anunţă candidatura şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, concomitent cu alegerea întregului Consiliu Director. 18.2. Secretarul General al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
– Participă activ la şedintele Consiliului Director, la care are un vot;
– Este responsabil de zona administrativă a Asociaţiei, ţine evidenţa la zi a tuturor membrilor Asociaţiei, înregistrează cererile de înscriere sau retragere din Asociaţie şi ţine evidenţa penalităţilor membrilor;
– Întocmeşte procesele verbale ale Adunărilor Generale;
– Elaborează şi supune aprobării Consiliului Director Regulamentul de ordine interioară;
– Asigură operaţiunile administrative pentru convocarea şi in timpul desfaşurării Adunărilor Generale sau ale Consiliului Director;
Art. 19 Consilierii (Membri ai Consiliului Director) 19.1. Consilierul (Membru al Consiliului Director) îşi anunţă candidatura şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani, concomitent cu alegerea întregului Consiliu Director. 19.2. Consilierul (Membru al Consiliului Director) are următoarele atribuţii:
– Participă activ la şedinţele Consiliului Director, la care are un vot;
– Asistă Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul General în atribuţiile lor în cel mai bun mod posibil;
– Asigură operaţiunile administrative pentru convocarea Adunărilor Generale sau ale Consiliului Director.
B. Organele de control ale Asociaţiei Art. 20 Cenzorul 20.1. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de un Cenzor. Atribuţiile Cenzorului sunt următoarele:
11
– Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
– Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
– Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
– Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
20.2. Finanţarea activităţii Asociaţiei se face în conformitate cu dispoziţiile legii. Veniturile, indiferent de sursă, şi cheltuielile, de orice natură, sunt cuprinse în bugetul anual propriu. Administrarea bugetului anual se face potrivit competenţelor stabilite în prezentul Statut şi în conformitate cu dispoziţiile legii. 20.3. Asociaţia poate avea conturi în lei sau în valută, în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii. 20.4. Documentele bancare vor purta ştampila Asociaţiei şi vor fi semnate de Preşedinte.
Art. 21 Dizolvarea Asociaţiei
21.1. Asociaţia se dizolvă:
– De drept;
– Prin hotărâre judecătorească;
– Prin hotărârea Adunării Generale.
21.2. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
– Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
– Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit;
– Reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
21.3. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecatorească la cererea oricărei persoane interesate:
– Când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
– Când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
– Când Asociaţia urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
– Când Asociaţia a devenit insolvabilă.
21.4. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător. 21.5. Lichidarea Asociaţiei se face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări si completări ulterioare. CAPITOLUL IV. Dispoziţii finale Art. 22 Modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului
Modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului se fac prin înscrierea acestora în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecatoriei Ploieşti, conform dispoziţiilor legii.
12
Demersurile efectuate în acest sens se întreprind de către persoana sau persoanele împuternicite de Adunarea Generală, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Statut şi a prevederilor legii. Art.23 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei Activităţile aferente Asociaţiei se vor desfăşura în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, elaborat de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală. Art.24 Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.